Przeglady okresowe, pomiary ochronne :

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat.
Częstotliwość okresowej kontroli instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. Dla podanych przypadków, w zależności od warunków środowiskowych, może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, dlatego mogą być wymagane częstsze kontrole. Są to:

 

  • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją izolacji

  • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia

  • obiekty gromadzące publiczność

  • tereny budowy

  • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Przeprowadzamy przeglądy okresowe w budynkach, wystawiamy protokoly z pomiarow ochronnych t.j:

-Badanie ochrony przeciwporażeniowej

-Pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli elektryczny

-Badanie wyłączników RCD

-Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

W ostatnim czasie na zlecenie spółdzielnii mieszkaniowej w Warszawie  ,wykonalismy przegląd elektroinstalacji w 420 mieszkaniach , 45 lokalach uslugowo-handlowych wraz z czesciami wspolnymi i garazami podziemnymi.